Seznam knjig, priročnikov, člankov, zapisov,
ki jih priporočamo

Nudijo vpogled:

 1. v osnovno literaturo Teorije izbire in Realitetne terapije (TI/RT)
 2. v aplikacijo Teorije izbire in Realitetne terapije v praksi
 3. v zgodovino psihoterapije in Realitetne terapije
 4. teorije o svetu, ţivljenju, človeku, znanosti in meta-teorije…
 5. v psihoterapijo in samostojen poklic ‘psihoterapevta’;
 6. v teorije o vzrokih duševnega trpljenja in teorije sprememb
 7. v literaturo za delo s skupinami, skupinsko svetovanje oz. psihoterapijo
 8. v priročnike o znanih psihoterapijah, ki vključujejo tudi TI/RT
 9. v etična načela in multikulturni pristop
 10. v učbenike in druge pripomočke
 11. v drugo čtivo

1. Osnovna literatura Teorije izbire in Realitetne terapije (TI/RT)

Glasser William, Mental Helth or Mental Illness? Harper&Row, New York,1960
Glasser William, Reality Therapy, Harper&Row, New York,1965
Glasser William, The Identity Society, Harper&Row, New York 1972, 2975
Glasser William, Stations of the Mind, Harper&Row, New York,1981
Glasser William, Kontrolna teorija, Zaloţba Taxus, Ljubljana, 1994
Glasser William, Teorija Kontrole, Alinea, Zagreb, 1997
Glasser William, Teorija izbire – nova psihologija osebne svobode, TOP, d.o.o.
Regionalni izobraţevalni center Radovljica, 1998
Glasser Willam, Teorija izbora, Alinea, Zagreb,1999
Glasser William, Realitetna terapija u primjeni, Alinea, Zagreb, 2001
Glasser William, Realitetna terapija v praksi, Mca, Radovljica, 2003
Glasser William, Psihiatrija je lahko nevarna za vaše duševno zdravje,Mca, Radovljica, 2003
Glasser William, Psihiatrija moţe biti opasna za vaše mentalno zdravlje, Alinea, Zagreb,2006
Glasser William, Kako vzpostaviti učinkovit nadzor nad svojim ţivljenjem – Teorija nadzora,
Louisa, Ljubljana, 2007
Glasser William, Nova psihologija osebne svobode – Teorija izbire, Louisa, Ljubljana, 2007
Glasser William, Duševno zdravje – problem javnega zdravstva, DRTS, Slovenija, 2006
Glasser William, Treating Mental Health as a Public Health Problem
Lennon Brian, William Glasser – Development, International Journal of Reality Therapy, Fall
2000 Northeastern University, Boston, Mass., USA
Lojk Leon, Realitetna terapija – predstavitev, Zbornik: Prvih študijskih dni, Rogla, 2001
Lojk Leon: Znanstvena utemeljenost Realitetne terapije, Alinea d.o.o., Zagreb, 2000
Wubbolding, R.E., Reality Therapy for the 21st Century, Brunner-Routlege, 2000

 

2. Aplikacija Teorije izbire in Realitetne terapije v praksi

Bellows J.Thomas, Angering in the family-using choice theory to stop controlling with anger,

iUniverse, Inc. New York Lincoln Shanghai
Boben Bardutzky Darja & Radovan Zupančič, Realitetna terapija, odvisnost in čudeţi,
Zbornik: Drugi študijski dnevi, Rogla, 2002
Boffey Barnes, Umetnost samoprenove, Regionalni izobraţevalni center Radovljica, 1995
Boffey Barnes, Nanovo se stvoriti, Alinea,d.o.o., Zagreb, 1995
Corey Gerald: Case Approach to Counseling and Psychotherapy, Brooks/Cole, 2005, 2009
Ford Edward E., Freedom from Stress, Brand Publishing, Scottsdale, Arizona, US, 1989
Glasser William, Positive Addiction, Harper & Row, New York, 1976
Glasser William, Fibromialgia iz povsem nove perspektive, WG Inc, L.A., 2001
Glasser Naomi, What Are You Doing? Harper & Row, New York, 1980
Glasser Naomi, Control Theory in the Pactice of Reality Therapy, Harper & Row, NY, 1989
Glasser William&Carleen, The Language of Choice Theory, WG Inc, L.A., 1999
Glasser William&Carleen, What Is This Thing Called Love? WG Inc, L.A., 2000
Glasser William&Carleen, Staying Together, 1996
Glasser William&Carleen, Ostati skupaj, Mca, Radovljica
Glasser William&Carleen, Getting Together and Staying Together, 2000
Glasser William&Carleen, Naći se i ostati zajedno, Alinea, Zagreb, 2000
Glasser William&Carleen, Eight Lessons for a Happier Marriage, 2007
Glasser, William&Carleen, Osam lekcija za sretniji brak, Alinea, Zagreb, 2008
Glasser William, Nesrečni najstniki, Mca, Radovljica, 2002
Glasser William, (Ne)sretni tinejdţeri, Alinea, Zagreb,2002
Glasser William&Carleen, For Parents and Teenagers: Dissolving the Barrier Between You
and Your Teen, 2003
Good, E. Perry: …in mulc si bo pomagal, Regionalni izobraţevalni center Radovljica, 1994
Good, E. Perry: Kako pomoći klincima da si sami pomognu, Alinea, Zagreb
Good, E. Perry: Pravica do sreče, Regionalni izobraţevalni center Radovljica, 1994
Good, E. Perry: U potrazi za srećom, Alinea, Zagreb
Gorman Adrian, Therapeutic Crisis Intervention,1998
Wubbolding Robert, Kako razumjeti realitetnu terapiju, Alinea, Zagreb (1998.)
Wubbolding Robert, Primjena realitetne terapije, Alinea, Zagreb (1998.)
Wubbolding Robert, Realitetna terapija u radu s djecom, Alinea, Zagreb (1999.)
Wubbolding Robert E. & Brickell John, Counseling With Reality Therapy, Winslow Press,
Ltd. UK, 1999
Wubbolding, R.E., Expanding Reality Therapy: Group Conseling and Multicultural
Dimensions, Real World Publications, Cincinnati, OH, USA, 1990

 

3. Zgodovina psihoterapije in realitetne terapije

Bohak Janko, Psihoterapevtska dejavnos v Helenističnem času in prostoru, Zbornik: Drugi
študijski dnevi, Rogla, 2002
Freud Sigmund, Predavanja za uvod v psihoanalizo, DZS, Ljubljana, 1977
Frojd Sigmund, Uvod u psihoanalizu, Kozmos, Beograd, 1961
Herink Richie, The Psychoterapy Handbook, A Meridian Book, New A. Library, NY, 1980
Lennon Brian, William Glasser – Development, International Journal of Reality Therapy, Fall
2000 Northeastern University, Boston, Mass., USA

Lojk Leon, My Experiences Using Reality Therapy, Journal of Reality Therapy, Spring,
1986, Northeastern University, Boston, Mass., USA
Pritz Alfred: (Editor), Globalized Psychotherapy Facultas Universtätsverlag, Wien, 2002
Pritz Alfred, Uvod v globalizirano psihoterapijo, Zbornik: Drugi študijski dnevi, Rogla, 2002
Routledge, Philadelphia, USA, 2000
Wubbolding, R.E., Reality Therapy for the 21st Century, Brunner-Routlege, 2000

 

4. Teorije o svetu, življenju, človeku, znanosti in meta-teorije

Cziko Gary, Without Miracles – Universal Selection Theory and the Second Darwinian
Revolution, A Bradford Book, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London
Dawkins, Richard, Sebični gen, Mladinska knjiga, 2008
DeMelo Antony, Minuta nesmisla, Nova Gorica, Zaloţba Eno, 2000
Epiktetus, Izbrane diatribe in priročnik, Študentska zaloţba, Ljubljana, 2000
Filipovic Vladimir, Klasicni njemacki idealizam –Immanuel Kant:Kritika cistog uma, Matica
Hrvatska, Zagreb, 1962
Gleick James, Kaos, Rojstvo nove znanosti, Drţavna zaloţba Slovenije, Ljubljana, 1991
Kandel Erick R. In search for memory, W.W.Norton & Company, New York, 2006
Lipton H. Bruce, Biologija vjerovanja,Zaloţba Teledisk d.o.o, Hrvatska
Lojk Leon: Znanstvena utemeljenost Realitetne terapije, Alinea d.o.o., Zagreb, 2000
Marken S.Richard and Powers T. William, What are Autonomy & Responsibility, Closed
Loop, Spring 1994, Durango, Colorado, USA
Maslov H. Abraham, Motivacija i ličnost, Nolit, Beograd, 1981
Maslow H. Abraham, Motivation and Personality, Harper & Row, New York, 1976
Piaget Jean, Main Trends in Psychology, George Allen & Unwin, Ltd, 1970
Pirsig M. Robert, Zen i umjetnost odrţavanja motocikla, Zagrebačka naklada, 2005
Pirsig M. Robert, Zen in umetnost vzdrţevanja motorja, Iskanja d.o.o., Slovenija
Powers William.T., Behavior: The Control of Perception, Aldine de Gruyter, NY, 1973
Radonjic S., Uvod u psihologiju – Struktura psihologije kao nauke, Beograd, 1968
Ridley Matt, Genom – Biografija človeške vrste, Učila, Trţič, 2005.
Runkel Philip J., People as Living Things, The Pychology of Perceptual Control, Living
Control Systems Publishing, Hayward, CA, USA, 2003
Rychlack Joseph F., Introduction to Personality and Psychotherapy Houghton Mifflin
Company, Boston, 1981
Sartre Jean-Paul, Egzistencializam je humanizam, Sarajevo, YU,1964
Szasz Thomas, Ideologija i ludilo, Naprijed, Zagreb, 1980
Štajduhar Dinko, Uvod v konstruktivizem za psihoterapevte, Kairos, slovenska revija za
psihoterapijo, zv.4, št.1-2, Maribor, 2010
Wilkinson Heward, Phenomenological Causality, International Journal of Psychotherapy,
July1998 Vol.3 Issue 2

 

5. Psihoterapija in samostojen poklic psihoterapevta

Breggin Peter R, The Anti-Depressant Fact Book, Perseus Publishing, Cambridge, MA, 2001
Breggin Peter R & Cohen David, Your Drug May Be Your Problem- How and Why to Stop
Taking Psychiatric Medications, Da Capo Press, USA, 1999
Eysenck J.Hans, Sense and Nonsense in Psychology, Penguin Books, England, 1975
Jacoby Russell, Druţbena amnezija, kritika sodobne psihologije od Adlerja do Lainga,
Cankarjeva zaloţba, Ljubljna, 1981
Langs Robert, Psychotherapy and Science, Sage & Co., 1999
Lojk Leon, Samostojen poklic psihoterapevta, velika ideja Evropske zveze za psihoterapijo,
Kairos, slovenska revija za psihoterapijo, zv.1, št.1, Maribor 2007
Lynch Terry, Beyond Prosac Healing Mental Suffering without Drugs, Marino, Dublin, 2001
Masson Jeffrey, Zablode psihoterapije, UMco d.d., Ljubljana, 2007
Stritih Bernard, Ekološka suportivna psihoterapija za osebe s psihiatričnimi diagnozami,
Zbornik: Prvih študijskih dni, Rogla, 2001
Whitaker Robert, Mad in America Perseus Publishing, USA, 2002

 

6. Teorije o vzrokih človekovega duševnega trpljenja in teorije sprememb

Adler Alfred, Smisel Zivljenja, Fors, Zalozba Sophia, Ljubljana, 1999
Avberšek S. & Švab V., Psihosocialna rehabilitacija, ŠENT, Ljubljana, 2004
Beck J.S. Cognitive Therapy, Basic and Beyond, The Guilford Press, NY, London, 1995
Berne Eric, Katero igro igraš? Sinesis,Ljubljana, 2007
Bern Erik, Koju igru igraš? Nolit, Beograd, 1984
Damasio A. Osjećaj zbivanja: tijelo, emocije i postanak svijesti, Algoritam, Zagreb, 2005
De Botton Alain, Utehe filozofije, Vale-Novak, Ljubljana, 2001
Ellis Albert, A New Guide to Rational Living, Wilshire Book Company, CA, 1977
Erskine R. & Moursund J.P., Integrative psychotherapy – The Art and Science of Relationship,
Thompson, Brooks/Cole, 2004
Eysenck J.Hans, Eysenck B.G. Sybil, Psychoticism as a Dimension of Personality
HodderandStughton, London, 1976
Frankl E Viktor, Liječnik i duša, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1990
Franl E Viktor, The Doctor and the Soul, Vintage Books, USA, 1973
Franl E. Viktor, Kljub vsemu rečem ţivljenju da, Mohorjeva druţba, Celje, 1992
Freud Sigmund, Psihopatologija vsakdanjega ţivljenja, Mladinska knjiga, Ljubljana, 2006
Freud,Sigmund, Psihopatologija vsakodnevnog ţivota, BG, 1979.
Harris A. Thomas, Ja sam O.K. , ti si O.K., Medicinska knjiga, Beograd, Zagreb, 1989
Harris A. Thomas, I’m OK – You’er OK, Avon Books, New York, 1973
Jung G. Carl, Dinamika nesvesnog, Matica Srpska, 1976
Jung G. Carl, Psiholoske rasprave, Matica Srpska, 1976
Lawrence M.,&Maguire M. (editors.), Psychotherapy with Women, Feminist Perspectives,
Routledge, NY, 1999
Liang R.D., Self and Others, Tavistock Publications, UK, 1971
Maher A.Brendan, Principles of Psychopathology – An Experimental Approach,McGrowHill,
New York, 1966
Mahoney J. Michael, Constructive Psychotherapy, The Guilford Press, NY, London, 2003
Marinoff Lou, Umjesto prozaka – Platon! VBZ d.o.o Zagreb, 2000
Maturana H.R. & Varela J. F., Drevo spoznanja, Studia humanitatis, Ljubljana, 2005
Musek Janek, Ljubezen, druţina, vrednote,Educy, 1995
Pearls S. Frederick, Hefferline R.F., Goodman P., Gestalt Therapy, A Delta Book, NY,1994
Petzold , H.G., Integrative Therapy, Paderborn, Junferman Verlag, 1991
Powers William.T., Perceptual Control Theory, Hierarchical Perceptual Control Theory and
Internal Control Psychology, International Journal of Reality Therapy, Fall, 1999,
Northeastern University, Boston, Mass., USA
Poţarnik Hubert, Kako ohranimo duševno zdravje, Mladinska knjiga,1978
Pritz Alfred, Kaj deluje v psihoterapiji, Zbornik: Drugi študijski dnevi, Rogla, 2002
Puklek Levpušček Melita, Socialna anksioznost v otroštvu in mladostništvu …. , Filozofska
fakulteta, 2006
Ramovš Joţe, Kakovosna starost: socialna gerontologija in gerantagogika
Rogers C.R., On Becoming a Person, Houghton Mifflin Company, Boston, 1961
Rogers C.R., Client Centered Therapy, Houghton Mifflin, Boston, 1951
Satir Virgina, Druţina za naš čas, Cankarjeva zaloţba, Ljubljana, 1995
Skinner Frederick B., About Behaviorism, Vintage Books, New York, 1976
Skinner Frederick B., Beyond Freedom and Dignity, Penguin Books, England, 1974
Szasz Thomas, The Myth of Mental Illness,Granada, London, 1981
Šugman Bohinc Lea, Od objektivizma h konstruktivizmu in socialnemu konstrukcionizmu v
sistemski psihoterapiji, Kairos, revija za psihoterapijo, zv.4, št.1-2, Maribor, 2010
Taylor Kathleen, Ispiranje mozga – znanost o nadzoru moţganov, Algoritam, Zagreb, 2006
Trstenjak Anton, Problemi psihologije, Slovenska matica, Ljubljana, Slovenia, 1976
Yates J Aubrey, Behavior Therapy, John Willey&Sons, Inc., USA, 1970
Zdravković Jezdimir, Bihevioralna (psiho)terapija u psihiatriji, Birotehnika, Niš, 1980

 

7. Literatura za delo s skupinami, skupinsko svetovanje oz. psihoterapijo

Baruch Levine, Group Psychotherapy, Prentice Hall, 1979
Berger Josip, Treći roditelj – Novi pravci grupne psihoterapije, Nolit, Beograd, 1980
Bertcher J. Harwey, Group participation, Sage Publication, Beverly Hills, London, 1979
Brocher Tobias, Skupinska dinamika, DZS, Ljubljana 1972
Harvey J. Bertcher, Group participation, Sage Publications, Beverely Hills, London, 1970
Hećimović Vladimir, Terapijska zajednica, Socialna zaštita, Zagreb, 1987
Lifton M. Walter, Working with Groups John Wiley&Sons, NY, London, 1966
Lojk Bosiljka & Leon, How to Teach Counseling with Choice Theory – New RealityTherapy,
William Glasser Institute’s Summer Newsletter, LA, 2005
Moreno JL & Moreno ZT, Skupine, njihova dinamika in psihodrama, Inšt. A.Trstenjaka, 2000
Morton Deutch, Conflict Resolution, Yale University Press, 1973
Schneider Corey Marianne & Corey Gerald & Corey Cindy, Groups – Process and
Practice,Brooks/Cole, CA USA, 2006, 2010
Shafter John B.P. & Galinsky M. David, Model of Group Therapy and Sensitivity
Trainings,Prentice Hall, 1974
Wubbolding Robert E. Primjena Realitetne terapije, Alinea, 1998
Watzlawick P., Weakland J., Fisch R., Na drugi način, Medicinska naklada, Zagreb, 2003

8. Priročniki o znanih psihoterapijah, ki vključujejo tudi TI/RT

Corey Gerald, Theory and practise of Counseling and Psychotherapy, Brooks/Cole
PublishingCompany, Pacific Grove, CA, USA, 1996
Corsini Raymond J.& Wedding Danny, Current Psychotherapies, F.E.Peacock Publ.,
Itasca ,llinois,1995
Jukić Vlado & Pisk Zoja (urednici) Psihoterapija, škole i psihoterapeutski pravci u
Hrvatskoj Danas, Medicinska naklada, Zagreb, 2008
Lojk Bosiljka (urednica), Psihoterapija na Slovenskem, Inštitut za RT, Kranj, 2010
Lojk Leon, Some Reflections on the Broader Meaning of Reality Therapy and Control
Theory,Journal of Reality Therapy, Fall 1990, Northeastern University,
Boston, Mass., USA
Nelson-Jones Richard, Therapy and practice of Counselling and Therapy, SAGE
PublicationsInc., London, 2006
Sommers-Flanagan John & Rita Counseling and PsychotherapyTheories in Context
andPractice, John Wiley&Sons, Inc., US, 2004

 

9. Etična načela in multikulturni pristop

Bohak Janko, Mednarodna primerjava stanja v psihoterapiji Zbornik: Tretji študijski dnevi,
Rogla, 2003
Corey Gerald & Schneider Corey Marianne & Callanan Patrick, Issues and Ethics in the
Helping Professions, Brooks/Cole Publishing Company, California, 1988
Lojk Leon, Kompetentni psihoterapevt v Realitetni terapiji, Zbornik: Tretji študijski dnevi,
Rogla, 2003
Stres Anton Etika – ali filozofija morale, Druţina, d.o.o. , Ljubljana, 1999
Šegota Ivan, Nova medicinska etika (bioetika), Sveučilište u Rijeci-Medicinski fakultet, 1994
Toplak Ludvik (urednik), Profesionalna etika pri delu z ljudmi, Zbornik, Univerza Maribor in
Inštitut A. Trstenjaka, Maribor, 1996

 

10. Nekaj učbenikov in drugih pripomočkov

Avsec Andreja: Psihodiagnostika osebnosti, Knjigarna Filozofska fakulteta, 2010
Bajčetić, M., Stefanović B., ĐorĎević-Čamba V., Integrativna neourobiologija, Mikro knjiga,
Zagreb2003,
Bartuska Heinrick, Buchsbaumer, Mehta Gerda, Pawlowsky Gerhard, Stefan Wiesnagrtzky,
(Eds.) Psychotherapeutic Diagnostics, Springer, WienNewYork, 2008
Bregant Leopold, Psihoterapija, Katedra za psihiatrijo MF, Ljubljana, 1986
Erić L (urednik), Psihoterapija, Beograd, Institut za mentalno zdravlje, 2006
Feltham Colin & Dryden Windy, Developing Consellor Supervision,Sage Publications, 1994
Galić S. Neuropsihologijska procjena, Jastrebarsko: Naklada Slap, 2001
Hall S. Calvin & Lindzey Gardner, Theories of Personality, John Willey and Sons, NY ,1978
Hol S. Kelvin & Lindzey Gardner, Teorije ličnosti, Nolit, Beograd, 1982
Kališnik M. (urednik), Slovenski medicinski e-slovar:
http://www.lek.si/si/skrb-za-zdravje/medicinski-slovar/
Kovačević V, Stanić, Mejovšek M., Osnove teorije defektologije, Sveučilište u Zagrebu, 1988
McLeod J., Qualitative Research in Counselling and Psychotherapy, Sage, London, 2001
Mihaljević-M. A.Šugud : Psihofarmakologija, 2006, Školska knjiga, Zagreb
Milčinski Lev (urednik), Psihiatrija, DZS, Ljubljana, 1986
Milčinski Lev (ured.), Slovar psihiatričnih izrazov, Univerzitet. psihiatrična klinika, LJ, 1984
Musek Janek, Znanstvena podoba osebnosti, Educy d.o.o. Ljubljana 1993
Musek Janek, Pečjak Vid, Psihologija, Educy, Ljubljana, 1995
Nastran Ule M. Temelji socialne psihologije, Znanstveno in publicistično središče, LJ, 1997
Pečjak Vid, Psihologija spoznavanja, DZS, Ljubljana, 1975
Perilleux E., Anselme B., Richard D., Biologija človeka: anatomija, fiziologija, zdravje, DZS,
Ljubljana, 1999
Powers T. William, Making Sense of Behavior, Benchmark Publication, Inc., New Canaan,
CT, USA, 1998
Rogers R. Carl, The Necessary and Sufficient Conditions of Therapeutic Personality Changes,
Journal of Consulting Psychology, 1957, Vol. 21, No. 2
Sagadin J., Statistične metode za pedagoge, Obzorje Maribor, 2003
Trstenjak Anton, Oris sodobne psihologije, I teoretična psihologija, Obzorja Maribor, 1971
Trstenjak Anton, Oris sodobne psihologije, IIuporabnana psihologija, Obzorja Maribor, 1971
Umek Marjanovič Ljubica&Zupančič Maja, Razvojna psihologija, Ljubljana, Znanstveno –
raziskovalni inštitut Filozofske fakultete, 2004
Morrison James DSM-IV Made Easy: The Clinician’s Guide to Diagnosis, Guilford Press,
New York, 2001

 

11. Drugo čtivo

Blaţič Zlatko, Zgodovina moje heroinske odvisnosti, Mladinska knjiga, Ljubljana, 2007
Bohak Janko, Moja srečanja z ljudmi, Mohorjeva druţba, Celje 1995
Boţe Klapeţ, Ţivjeti bez droge, Alinea, Zagreb, letnica
Chomsky Naom, Profit pred ljudmi, Neoliberalizem in globalna ureditev, Zbirka TIGR,
De Mello Antony, Ţabja molitev, Ţupnijski urad Ljubljana Dravlje, 2007
De Sain-Exupery, Mali princ, Školska knjiga, Zagreb, 2001
De Sain-Exupery, Mali princ, Zaloţba Mladinska knjiga, Ljubljana, 1997
Don Ruiz Miguel, Štirje dogovori, Zaloţba Gnostica, Ljubljana 2002
Fromm Erich, Anatomija ljudske destruktivnosti, Naprijed Zagreb, 1984.
Fromm Erich, Bekstvo od slobode, Naprijed, Zagreb, 1986
Fromm Erik, Človekovo srce, Drţavna zaloţba Slovenije, LJ 1987,
Fromm Erich, Zdrava druţba, DZS, Ljubljana, 1970 ZG, 1984
Fukuyama Francis, Konec človeštva – posledice revolucije v biotehnologiji, Učila, Trţič 2003
Fukuyama Francis, Kraj čovjeka? Posljedice biotehnološke revolucije, Izvori, Zagreb, 2003
Gordon Thomas, naslov Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana, 1983
Hauch Gitta: »Zdravik je rekel, da je psihosomatsko…«, (psihosomatika otrok), Temza, 2008
Jovanović Nebojša, Kako se naštimovati uz pomoć biofidbeka, Centar za primenjenu
psihologiju, 2005
Lubana-Plozze Boris: Psihosomatski bolnik v splošni ambulanti in njegovo zdravljenje, 1994,
DZS
Lukas S. Elizabeth, Smiselnice, Mohorjeva druţba, Celje, 1999
Martinković Marta: Poredak ljubavi u psihoterapiji, Stubovi kulture, Beograd, 2010
Milivojević Zoran, Formule ljubezni, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2010
Rugelj Janez, Dolga pot, samozaloţba, Ljubljana, 1981
Selič Polona: Psihologija bolezni našega časa, zaloţba Sophia, 1999
Solomon Paul, Meta-človek, priročnik za osebno preobrazbo, Ljubljana: Iskanja, 2007
Ţorţ Bogdan, Razvajenost, rak sodobne vzgoje, Celje, Mohorjeva druţba, 2005